ICT Leading Managers: Armenians as a Global Nation should Use Competitive Advantages to Get Niches Opening under Pandemic Crisis, or an employee is the highest value and many more…

pic

In The Noyan Tapan Highlights issue # 1287 we’ve informed our Reader on “The Unprecedented Challenges of our Times”, the next webinar by “At the Crossroads” Discussion Platform (dedicated to Armenia and Armenians’ future in the 21st century) with the following speakers – leading reps of ICT industry Hovik Musayelyan, Director of “Synopsys Armenia” (Moderator), Armen Baldryan, CEO of “Unicomp” CJSC and Ralph C. Yirikian, Viva-MTS Founding General Manager.  Continue reading

Բարձր տեխ­նո­լո­գիա­ներ. մեր դիր­քերն աշխար­հում

1539672330

Հայ­կա­կան գի­տա­կան միտ­քը կի­րա­ռութ­յան մեջ կամ կի­րա­ռութ­յու­նից դուրս. այս ռա­կուր­սով է հնա­րա­վոր չա­փել գի­տութ­յան ու­ժը և­ ար­ժե­քը: Բարձր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի աշ­խար­հում մեր ու­ղե­ղը աշ­խա­տում  է ճիշտ ու կրեա­տիվ: Հենց այս ո­լոր­տի հետ էլ կապ­վում են մեր ա­մե­նա­մեծ հույ­սե­րը: Continue reading

Եթե մենք հիմա էլ դա չանենք, ապա վաղն արդեն ուշ է լինելու. Հովիկ Մուսայելյանը՝ ՏՏ ոլորտի նոր նախարարություն կամ կառույց ունենալու մասին 

Վաղն արդեն ուշ է լինելու. Հ. Մուսայելյանը՝ ՏՏ ոլորտի կառույց ունենալու մասին from hovikmusayelyan on Vimeo.